Baner

       

Strona główna
Aktualności
O Kole
Myśliwi
Galeria
Plan polowań zbiorowych
Zwierzyna
Łowisko
Kontakt
Linki
Kynologia
Dodatki
strzelba
 
 

Charakterystyka Koła Łowieckiego Nr 28 JELEŃ
w Jarocinie.

Koło Łowieckie w Jarocinie powstało 1 września 1946 roku.

Wśród członków założycieli znaleźli się Kol. Aleksander Grabski, Zbigniew Jaworski, Szkaradowski Stanisław, Suszczyński Franciszek, Zbyszewski.Stanisław, Kaczyński Władysław, Postok Sylwester,Tylewicz Walenty,Karpiński Stanisław, Purol Czesław, Świerkowski Antoni.

W początkach istnienia Koła liczba członków wynosiła około 30 osób.

Protokołowaną działalność rozpoczął Zarząd Koła w dniu 20 maja 1947 r.

Skład Zarządu Koła powstałego w 1946 roku:

Aleksander Grabski   -    prezes

Stanisław Karpiński   -   v-ce prezes

Zbigniew Jaworski   -   łowczy

Antoni Świerkowski - z-ca łowczego

Władysław Kaczyński   -   gospodarz

Stanisław Trzeciak   -   sekretarz

Sylwester Pertok   -   członek zarządu

Członkowie Koła Nr 28 polują w dwóch obwodach leżących na terenie gminy Jarocin i gminy Jaraczewo. Koło obejmuje również gospodarką łowiecką obwód w okolicach Zagórowa.

W listopadzie 1946 r. w czasie polowania na zające na polach Potarzycy postrzelił się śmiertelnie z własnej broni w czasie przeskakiwania przez rów łowczy Koła kol. Zbigniew Jaworski.

W dniu 20 maja 1947 roku wybrano nowego łowczego Koła Kol. Sylwestra Pertoka.

        

W 1953 roku wybrano nowy Zarząd Koła:

         Władysław Szymkowiak             -  prezes,

         Feliks Kobusiński                          -  łowczy,

         Jan Patelka                                    - sekretarz,

Stanisław Michalski                      - skarbnik

Od 1953 roku Koło posiada nazwę : Koło Łowieckie nr 28 JELEŃw Jarocinie.

Koło dzierżawi dwa obwody łowieckie:

1)Nr 333 o powierzchni 5603ha w tym 2344 ha lasu

2) Nr 338 o powierzchni 5588ha w tym 910 ha lasu – razem 11.191 ha
w tym 3254 ha lasu.

Koło liczyło 22 członków – na jednego członka przypadało 508,6 ha

Ilość pozyskanej zwierzyny w sezonie łowieckim 1960/61 1961/62

1)  Jelenie byki                                                                         2                     1

2)  łanie                                                                                    3                     3

3)  sarny rogacze                                                                      3                     7

4)  sarny kozy                                                                        15                    13

5)  sarny koźlęta                                                                     1                      6

6)  dziki                                                                                 15                    15

7)  lisy                                                                                    16                     5

8)  zające                                                                               264                 568

9)  zające odłowy                                                                    -                      3

10)  kuropatwy                                                                    170                 291

Składka roczna od członka wynosiła 300zł, wpisowe 600zł.

Prezesem Koła od 1961 roku jest Kol. Władysław Szymkowiak, łowczym Feliks Kobusiński, skarbnikiem Stanisław Michalski, sekretarzem Edward Stolka.

 

 

 

 

Koło Nr 28 zabezpieczyło na okres zimy karmę w następującej ilości :

                                               Obwód nr 333                       Obwód nr 338

1. Siano                                            670 kg                                     530 kg

2. Owies w snopach                      1050 kg                                    850 kg

3. Okopowe                                    1600 kg                                   1000 kg

4. Żołędzie i kasztany                  117 kg                                     100 kg

5. Poślad                                         3000 kg                                  2200 kg

Wyłożono budki dla kuropatw   14 szt.                                 12 szt.

Lizawki                                          7 szt.                                   7 szt.

Ponadto w obwodach wyłożono 360 szt. jaj fosforowych, zakupiono 14 szt. bażantów. Łączna ilość bażantów 67 szt.

W sezonie łowieckim 1962/63 pozyskano następujące ilości zwierzyny :

                                                     Obwód nr 333                        Obwód nr 338

1)  Jelenie byki                                          -                                        

2)  łanie                                                    -                                         1

3)  sarny rogacze                                      3                                         2

4)  sarny kozy                                          1                                         9

5)  sarny koźlęta                                      2                                        1

6)  dziki                                                    2                                        3

7)  lisy                                                       3                                        3

8)  zające                                                  70                                    84

9)  zające odłowy                                    -                                       10

10)  kuropatwy                                       74                                    

W dniu 9 lipca 1967 roku Powiatowa Rada Łowiecka w Jarocinie urządziła eliminacje powiatowe w strzelaniu myśliwskim na strzelnicy w Bachorzewie.

W strzelaniu brali udział członkowie koła nr 28 JELEŃ w Jarocinie.

W marcu 1966 roku Zarząd Koła Nr 28 JELEŃ wprowadził grupowe zezwolenia na odstrzał kuropatw ustalając 5 grup i wydając każdej grupie stosowne zezwolenie. Każda z grup posiadała wytypowanego myśliwego, który kierował grupą. Każda z grup miała wyznaczoną ilość kuropatw do pozyskania.

W dniu 3 stycznia 1968 roku odbyły się na polach Potarzycy odłowy żywych zajęcy. Odłowiono 49 sztuk.

 

W sezonie łowieckim 1967/68 odstrzelono 446 szt. zajęcy,  odłowiono 49  sztuk i odstrzelono 125 kuropatw.

W sierpniu 1968 roku wzorem lat ubiegłych jedno z zebrań przeznaczono na szkolenie myśliwych w zakresie przepisów BHP w czasie polowań.

Szkolenia odbyły się w systemie seminaryjnym. Równocześnie wyznaczono stałych ratowników w nagłych wypadkach, którzy posiadają w tym względzie odpowiednie przeszkolenie a mianowicie kol. Kazimierz Udzik i Edward Macioszczyk.

W sezonie łowieckim  1968/69 pozyskano 108 szt. kuropatw, które odstawiono, do Państwowego Przedsiębiorstwa „Las” w Kaliszu.

W dniu 14 grudnia 1969 na polowaniu na zające na pszenicy pól Noskow – Potarzyca senior wśród myśliwych kol. Czesław Purol strzelając do zająca doznał urazu lewej dłoni na skutek rozerwania się komory nabojowej fuzji. Po założeniu opatrunku przewieziono go do lekarza.

Zima w roku 1969/1970 była bardzo mroźna o dużych opadach śniegu.

Pokrywa śnieżna była zlodowacona. Myśliwi i młodzież szkolna, szczególnie ze szkół w Potarzycy i Siedleminie intensywnie dokarmiali zwierzynę polną i leśną. Myśliwi wyłożyli 10.850 kg buraków pastewnych, 2000 kg korzonków buraków cukrowych, 5.450 kg ziemniaków, 300 kg marchwi, 13.250 kg owsa w snopach, 2.000 kg pośladu, 600 kg siana, 2.000 kg odpadów lnianych.

Na Walnym Zebraniu członków Koła Nr 28 JELEŃ w Jarocinie w dniu 26 kwietnia 1970 roku dokonano wyboru nowego Zarządu Koła:

     mjr WP Mieczysław Ostrowski – Prezes,

      Feliks Kobusiński – Łowczy,

      Edward Stolka – sekretarz,

      Alfred Wojciechowski – skarbnik,

W 1970 roku Koło Łowieckie Nr 28 JELEŃ w Jarocinie gospodaruje na dwóch obwodach 355 i 358 o łącznym obszarze 11.140 ha, w tym 2.898 ha lasu.

Koło liczy 28 członków. Zatrudnia 2 strażników na 1 pełnym etacie.

Posiada również czterech społecznych opekunów łowieckich :
Kol. Czesłąw Purol, Franciszek Suszczyński, Jan Roszak i Antoni Izdebski.

Pozyskano i sprzedano następującą zwierzynę:

Łanie – 4szt, jeleń – ciele – 1szt, sarna rogacz – 1szt., sarna koźle 1 szt, dzików – 19szt, lisy 3 szt, zajęcy 308 szt, zajęcy z odłowów 40 szt i kaczki.

Na zakup paszy wydatkowano 9.085zł, na budowę paśników 700zł, z darowizny 4000 kg ziemniaków, 3000kg pośladu, oraz 26.280kg snopówki owsa na łączną wartość 21.600zł. Darowizna pochodziła z PGR RUSKO.

Zarząd Koła Łowieckiego Nr 28 JELEŃ w Jarocinie zawarł z Urzędem Powiatowym w Jarocinie umowę dzierżawną na 10 lat licząc od dnia 1 kwietnia 1975 roku do dnia 31 marca 1985 roku na następujące obwody łowieckie : Nr 358 o pow. 5540 ha w tym terenów leśnych 911 ha, Nr 355 o pow. 5600 ha w tym terenów leśnych 1959 ha.

V-ce Wojewoda Kaliski działając na mocy pisma Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31.07.75r. zmienił decyzją z dnia 15 września 1975 roku numerację obwodów łowieckich z numeracji 355 na NR 6 oraz z numeru 358 na NR 11.

W dniu 4 maja 1976 roku odbył się w Kaliszu I Zjazd Delegatów Zrzeszenia PZŁ. Na ww zjeździe członka naszego Koła Prezesa Kol. mjr WP Mieczysława Ostrowskiego wybrano członkiem Komisji Strzeleckiej Zarządu Woj. PZŁ w Kaliszu.

W dniu 23 kwietnia 1978 roku odbyły się w Brzeziu k/Pleszewa próby psów myśliwskich. Koło Nr 28 JELEŃ Jarocin reprezentował Kol. Henryk Lisiak ze swoim psem rasy jamnik długowłosy.

Wyniki polowania na zwierzynę grubą Cząszczew obwód Nr 6 rok 1978/79.

 

W dniu 10 stycznia 1979 roku został spisany dziwny protokół z dokarmiania zwierzyny w obwodzie łowieckim Nr 6 – teren Leśnictwo Cielcza.

Protokół opracowała Komisja w składzie : mgr inż. Zdzisław Henicz – nadleśniczy Nadleśnictwa Jarocin oraz Jan Kierzkowski – leśniczy Leśnictwa Cielcza.

Komisja stwierdziła, że karma owies w snopach i buraki pastewne była wyłożona w 3 paśnikach w oddziałach 211,230,225. Komisja stwierdziła, że inne paśniki były puste i uszkodzone (podają liczbę 9 szt.).

Należy dodać, że komisja przeprowadziła kontrolę bez udziału członków naszego koła.

W roku gospodarczym 1978/79 Koło Nr 28 JELEŃ w Jarocinie liczyło 28 członków w tym : robotników 8, wojskowych 2, milicjantów 1, pracowników AWP 3, emerytów i pracowników umysłowych 14.

Stan zwierzyny na dzień 31 marca 1979 roku wynosił:

1. jeleni europejskich                                        21 szt,

2. saren                                                          203 szt,

3. dzików                                                      17 szt,

4. lisów                                                         35 szt,

5. zajęcy                                                        1380 szt,

6. bażantów                                                  124 szt,

7. kuropatw                                                  820 szt,

Powyższe dane wynikają z przeprowadzonej w terenie inwentaryzacji.

Krzywdząca decyzja

Decyzją wojewody kaliskiego Zdzisława Drozda  z dnia 12 maja 1979 roku rozwiązano z Kołem Nr 28 JELEŃ w Jarocinie umowę dzierżawną na obwód łowiecki Nr 6 o powierzchni 5.600 ha. Decyzja ta została podjęta w oparciu o spreparowane protokoły kontroli łowiska bez udziału przedstawicieli naszego koła. Decyzja obowiązuje od 1 czerwca 1979 roku.

W dniu 2 czerwca 1979 roku Koło Nr 28 JELEŃ w Jarocinie wystąpiło do Wojewody Kaliskiego o wznowienie postępowania w sprawie rozwiązania umowy dzierżawnej i uchylenia decyzji. Pismem Wojewody Kaliskiego R 4S – 1ś – 7134/5/79 z dnia 14 czerwca  1979 roku o podpisaniu przez V-ce Wojewodę Kaliskiego Andrzeja Wasilewskiego decyzja o rozwiązaniu umowy została podtrzymana i uznana za ostateczną. Pisma odwołujące się od decyzji Wojewody Kaliskiego z dnia 12 maja 1979 roku wysłano również do Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w Warszawie, Zarządu Głównego PZŁ oraz Zarządu Wojewódzkiego PZŁ w Kaliszu. Nie dają również żadnych rezultatów odwołania do Prokuratury Rejonowej w Jarocinie, Naczelnego Sądu Administracyjnego i KW PZPR w Kaliszu.

Skargi przesłane w dniu 15 września 1979 roku do I Sekretarza KC PZPR i Premiera Rządu PRL w Warszawie również pozostają bez odpowiedzi.

Władze wojewódzkie, administracyjne jak partyjne nie chcą rozmawiać z przedstawicielami naszego koła.

Wojewoda Kaliski płk dypl. Kazimierz Buczma na spotkanie z Zarządem Koła Nr 28 w dniu 29.11.1982 przyszedł w obecności V-ce Wojewody Jana Kolendy i Łowczego Wojewódzkiego w Kaliszu Józefa Balcerzaka zwrócić z dniem 1 stycznia 1983 roku obwód łowiecki Nr 6 Kołu Łowieckiemu Nr 28 JELEŃ w Jarocinie.

W dniu 14 stycznia 1983 roku na naradzie u V-ce Wojewody Kaliskiego Jana Kolendy oświadczono, że nie nastąpi zwrot obwodu łowieckiego Nr 6.

W dniu 6 maja 1983 roku na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła Łowieckiego Nr 28 wybrano nowy zarząd:

1. Tadeusz Pera                    - prezes

2. Henryk Mikołajczak        - łowczy,

3. Mirosław Szkaradowski - sekretarz,

4. Henryk  Marcinkowski    - skarbnik,

Komiska Rewizyjna:

1. Edward Maziarczyk        - przewodniczący,

2. Mieczysław Ostrowski    - członek,

            3. Józef Tomaszewski          - członek

Kol. Henryk Marcinkowski pismem z dnia 21.01.1984 zwrócił się do Zarządu o zwolnienie z obowiązków skarbnika ze względu na stan zdrowia.

Prośba została przyjęta. Na nowego skarbnika wybrano Ryszarda Moszyka.

Praca społeczna członków Koła – budowa magazynów paszowych – paśników

 

Koło Nr 28 na dzień 24 grudnia 1984 roku miało 31 członków i 2 stażystów.

Zarząd Koła Nr 28 JELEŃ w Jarocinie otrzymał pismo z Urzędu Wojewódzkiego Wydział Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa w Kaliszu z dnia 17 stycznia 1985 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawnej na obwody łowieckie Nr 6 i Nr 11.

Termin podpisania umów ustalono na dzień 20 lutego 1985 roku o godz. 11.00 pokój nr 30.

Dokonano wpłat czynszu dzierżawnego w wysokości na obwód Nr 6 – 1.631 zł i na obwód Nr 11 1.634 zł- zmieniono celowo termin podpisania umów na 9 marca 1985 roku bez podania przyczyn.

W 1985 roku skład Zarządu Koła; 
1. Tadeusz Pera                    - prezes,

2. Józef Tomaszewski            - łowczy,

3. Henryk Lisiak                   - sekretarz,

4.Ryszrd Moszyk                  - skarbnik,

Delegatem na III Zjazd Wojewódzki PZŁ w Kaliszu był kol. Edward Maziarczyk

W dniu 14 czerwca 1986 roku odbył się w Pleszewie III Wojewódzki Zjazd Delegatów PZŁ woj. Kaliskiego, na którym nasz delegat kol. Edward Maziarczyk podniósł sprawę zwrotu obwodu Nr 6. Również w tym przypadku obiecano obwód.zwrócić.

W dniu 9 marca 1985 roku Urząd Wojewódzki w Kaliszu zawarł z Kołem Łowieckim  Nr 28 JELEŃ umowę dzierżawną na obwód łowiecki Nr 11 natomiast Obwód łowiecki Nr 6 wydzierżawił Kołu Łowieckiemu Nr 7 przy Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Jubileusz 40 – lecia Koła Łowieckeigo JELEŃ w Jarocinie 1986r.

 

Pismem z dnia 24 lipca 1987 roku Zarząd Główny PZŁ w Warszawie ponownie odmówił zwrotu obwodu łowieckiego nr 6.

W sezonie łowieckim  1986/87 pozyskano:

1. sarny rogacze                                16 szt,

2. sarny kozy                                     15 szt.

3. sarny koźlęta                                 7 szt.

4. jeleń byk                                        1 szt.

5. jeleń łania                                     1 szt.

6. jeleń ciele                                      1 szt.

7. dziki                                             15 szt.

8. odłowy zajęcy                               32 szt.

W 1987 roku odeszli do Krainy Wiecznych Łowów koledzy myśliwi : Henryk Marcinkowski i Alojzy Przybylski.

W dniu 25 stycznia 1988 roku Zarząd Koła Łowieckiego Nr 28 JELEŃ w Jarocinie skierował na ręce prof. Ewy Łętowskiej – Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie pismo – skargę w sprawie niesłusznie zabranego w 1979 roku Obwodu Łowieckiego Nr 6. W piśmie podano cały przebieg sprawy i starania jakie w tym zakresie zostały podjęte przez Koło.

W m-u styczniu 1988 roku zmarł kolega myśliwy, długoletni skarbnik Koła Nr 28 Alfred Wojciechowski.

Koło nr 28 JELEŃ nie otrzymuje odpowiedzi na pismo skierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich i skierowało w dniu 21 listopada 1988 roku skargę do Premiera Rakowskiego w powyższej sprawie, czekając na odpowiedź.

Znowu wędrówka do Krainy Wiecznych Łowów.

W I kwartale 1989 roku pożegnaliśmy dwóch kolegów myśliwych Władysława Szymkowiaka i Czesława Cierniaka a dnia 27 października 1989 roku długoletni łowczy naszego koła  kol. Feliks Kobusński w wieku 74 lat.

W dniu 2 marca 1990 roku odszedł serdeczny kol. Edward Maziarczyk. Był przez wiele lat przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

Walne Zgromadzenie Członków Koła Nr 28 w dniu 28 kwietnia 1990 roku

Zarząd Koła:

1. Tadeusz Pera                                - prezes,

2. Józef Tomaszewski                       - łowczy,

3. Jan Mikołajczak                          - sekretarz,

4. Ryszard Moszyk                           - skarbnik,

W dniach 6 i 7 stycznia 1995 roku po 4 letniej przerwie ponownie przeprowadzono odłowy zajęcy. Ogólnie odłowiono 65 szt.

 

 

 

Zdjęcie nr 2 kol. Mirosław Szkaradowski, Tadeusz Pera Junior, kol.Mieczysław Ostrowski i Jan Mikołajczak.

W 1996 roku Jubileusz 50 – lecia istnienia Koła Łowieckiego Nr 28 JELEŃ w Jarocinie.

 

 

 

 

 

 

W dniu 15 marca 1997 roku Prezes Tadeusz Pera, Łowczy Józef Tomaszewski, Jan Mikołajczak, Franciszek Suszczyński i Mieczysław Ostrowski wypuścili w łowisko 103 szt. bażantów.

 

 

W dniu 21.10.1997 przeniósł się do Krainy Wiecznych Łowów w wieku 94 lat do ostatniego dnia swojego życia aktywny myśliwy kol. Franciszek Suszczyński jeden z założycieli w 1946 roku naszego koła.

 

Odłowy ryb w dzierżawionym przez nasze koło stawie.

 

 

 

W dniu 28 kwietnia 2000 roku zebraniem sprawozdawczo – wyborczym rozpoczęto pierwszy rok gospodarczy w nowym XXI wieku.

Nowo wybrany zarząd:

1. Tadeusz Pera                                - prezes,

2. Roman Przybylski                        - łowczy,

3. Jan Mikołajczak                          - sekretarz,

4. Henryk Gola                                - skarbnik

Komisja rewizyjna :

1. Witold Kownacki                        - przewodniczący,

2. Jerzy Kręciołek                            - członek,

3. Józef Wojciechowski                   - członek,

W czerwcu 2000 roku odszedł do Krainy Wiecznych Łowów kol. Piotr Szymański.

Nadszedł czas zabezpieczenia karmy dla zwierzyny na zimę

 

 

 

 

 

 

 

Kol. Mieczysław Ostrowski i Kol. Kazimierz Udzik w trakcie pozyskiwania darowizny mieszanki zbożowej i rozwożenia do paśników.

Akcja „wnyki”

 

 

Po przeczesaniu gąszczy wzdłuż rzeki Lubieszka zlikwidowano 29 sideł.

Dziki na nęcisku

 

Hodowla bażantów i królików  - woliernie w Brzostowie założone i prowadzone przez wiele lat przez prezesa koła Tadeusza Perę.

 

 

W miesiącu kwietniu 2005 na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła nastąpiła zmiana w Zarządzie Koła:

1. Tadeusz Pera                                - prezes,

2. Roman Przybylski                        - łowczy,

3. Henryk Gola                                  - skarbnik,

4. Henryk Mikołajczak                   - sekretarz,

 

Dzik strzelony przez prezesa koła Tadeusza Pere (waga 148 kg).

W dniu 14.11.2005 roku odszedł do Krainy Wiecznych Łowów prezes Koła kol. Tadeusz Pera inicjator wielu poczynań w gospodarce łowieckiej, zapalony hodowca bażantów i królików. Za prace na rzecz łowiectwa odznaczony brązowym, srebrnym i pośmiertnie złotym medalem zasługi łowieckiej.

 

Po śmierci prezesa Koła Tadeusza Pery następowały w krótkim czasie kolejne zmiany w zarządzie koła i tak:

1. Witold Kownacki                                    - prezes,

2. Roman Przybylski                                     - łowczy,

3. Jan Mikołajczak                                       - sekretarz,

4. Henryk Gola                                             - skarbnik

 

W m-cu czerwcu 2007 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu członków Koła po rezygnacji z łowczego Romana Przybylskiego wybrano nowy zarząd koła w składzie:

1. Witold Kownacki                                    - prezes,

2. Jan Mikołajczak                                      - łowczy,

3. Henryk Lisiak                                          - sekretarz,

4. Henryk Gola                                             - skarbnik

Ponowna zmiana zarządu nastąpiła 9.05.2009 na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła Nr 28 JELEŃ w Jarocinie.

Skład Zarządu:

1. Witold Kownacki                                    - prezes,

2. Jan Mikołajczak                                      - łowczy,

3. Mariusz Kubiak                                      - sekretarz,

4. Henryk Gola                                             - skarbnik

Zarząd Koła Łowieckiego Nr 28 JELEŃ w Jarocinie w związku z odnowieniem wieloletnich umów dzierżawnych na obwody łowieckie ponownie wystąpił o oddanie nam w dzierżawę obwodu obecnie Nr 412 Cielcza (byłego Nr 6). Po zmianach w życiu publicznym naszego kraju i dążeniach do naprawy stanu praworządności członkowie koła Nr 28 liczą, iż prawomocnie podjęte decyzje będą w końcu zrealizowane i krzywdy nam wyrządzone, naprawione.

W 1985 roku została sfałszowana powierzchnia lasów w obwodzie Nr 6 podając 2.180 ha, a w rzeczywistości powierzchnia lasów wynosi 1.929,25 ha. Fałszerstwo to miało na celu, aby obwód ten był wydzierżawiany przez Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Poznaniu a nie przez Starostę Powiatowego w Jarocinie.

Samym działaniem członkowie Koła doprowadzili do tego, że Marszałek Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pismem DR.1 – 6120/5/08/09 z dnia 8 stycznia 2009 roku Pana Piotra Grygla Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ul. Gajowa 10 w Poznaniu, że cytat „ Zgodnie z pomiarami powierzchni ogólnej i leśnej dokonanymi przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarocinie, obwód ten jest obwodem polnym. Z zestawienia przekazanego przez w/w ośrodek wynika bowiem, że powierzchnia ogólna tego obwodu wynosi 5871,71 ha, powierzchnia leśna lasów państwowych 1929,27 ha a powierzchnia leśna lasów niepaństwowych 60,56 ha. zatem łącznie powierzchnia leśna w obwodzie nr 412 Cielcza (byłego Nr 6) wynosi 1989,83 ha. Biorąc powyższe pod uwagę zgodnie z Art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 październik 1995 roku Prawo Łowieckie (Dz. U. Z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 ze zm.) Starosta Jarociński winien reprezentować Skarb Państwa w przedmiotowej umowie” – koniec cytatu.

Dalsze działania członków koła zmierzają do zawarcia umowy dzierżawnej naszego koła ze Starostą Powiatowym w Jarocinie.

W działaniach tych nie sposób pominąć  Stowarzyszenie Myśliwych Ziemi Jarocińskiej „Nowy Świt” w Jarocinie pod kierunkiem Ryszarda Jeryszyńskiego, które od 2006 roku z wielkim uporem działało na rzecz naszego koła tj. w sprawie zwrotu obwodu łowieckiego nr 6, przyczyniając się do zmian decyzji administracyjnych na korzyść naszego koła.

Opracowując charakterystykę naszego koła łowieckiego mieliśmy w szczególności na uwadze początki powstania naszego koła, przypomnienie myśliwych, którzy w tym czasie działali na rzecz koła, problemy i powodzenia tego koła.

Aktualna działalność naszego koła jest prowadzona na naszej stronie internetowej.

Charakterystykę Koła opracował łowczy Koła:
Jan Mikołajczak
oraz sekretarz Mariusz Kubiak

 

 

 
  © KŁ Nr 28 Jeleń w Jarocinie